Lejárt tartozása van?

Az InHold Zrt. – eleget téve a Magyar Nemzeti Bank által kiadott fogyasztóval szembeni követeléskezelési tevékenységről szóló 2/2019. (II.13.) számú ajánlásában foglaltaknak – az alábbiakban ismerteti követeléskezelési gyakorlatát, e körben

 • az engedményezés szabályait
 • a fizetési kötelezettség elmulasztásának lehetséges következményeit
 • a követeléskezelés eljárási rendjét
 • elérhetőségeit, az ügyféllel való kapcsolattartás módját
 • a Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos tudnivalókat
 • az igénybe vehető kedvezményeket
 • a panaszügyintézés rendjét
 • további információt tartalmazó dokumentumok, internetes oldalak elérését.

I. Általános tudnivalók

Engedményezés

Az InHold Zrt. lejárt követelések vásárlásával is foglalkozó pénzügyi vállalkozás, ennek megfelelően a követeléskezeléssel érintett egyes ügyfelei a bankok, pénzügyi vállalkozások vagy más szolgáltatók általi engedményezés útján kerülnek az InHold Zrt-vel jogviszonyba.

Az InHold Zrt. a követelés engedményezése (átruházása) révén az eredeti jogosult (a hitelt, szolgáltatást nyújtó bank, pénzügyi vállalkozás vagy más szolgáltató) helyébe lép. Az engedményezés a Ptk. 6:193. § (1) bekezdés rendelkezései szerint történik, annak érvényessége vagy hatálya nem függ a kötelezett hozzájárulásától.

A kötelezett az engedményezést követően a tárgybeli jogviszonyból eredő valamennyi kötelezettségét az InHold Zrt. részére köteles teljesíteni.
Az InHold Zrt. és/vagy a követelés eredeti jogosultja a kötelezettet az engedményezésről minden esetben, írásban értesíti.
Az InHold Zrt. maga is jogosult a megvásárolt követelést harmadik személyre továbbengedményezni.

A követelések sorsa az engedményezést követően

Az InHold Zrt. ügyfelei az engedményezést követően is az eredeti jogosulttól igénybe vett szolgáltatás kötelezettjei. Az engedményezés nem a szerződésszegés szankciója (akkor sem, ha arra általában az ügyfél mulasztása miatt került sor):

 • kizárólag a jogosult személyében bekövetkezett változást eredményez;
 • az Ügyfél jogait, kötelezettségeit egyebekben az engedményezés nem érinti, azokat továbbra is az eredeti szerződés szerint érvényesítheti, ill. teljesítheti.

A szerződésből eredő jogok, kötelezettségek részletei tekintetében javasoljuk ügyfeleinknek a rendelkezésükre álló, megkötött szerződés tanulmányozását, ill. engedményezett követelés esetén az eredeti jogosult honlapján az adott termékre vonatkozó leírásokat.

Felmondott szerződés esetében, a szerződés szerinti jogok, kötelezettségek értelmezésénél, meghatározásánál a felmondás jogi következményeit is figyelembe kell venni.

Kamat, díjak, költségek

A követelés a felmerült költségekkel és a szerződésre irányadó általános szerződési feltételekben, ill. hirdetményben (kondíciós listában), díjszabásban meghatározott mértékű átalány költségekkel, díjakkal, ill. késedelmi kamattal növelten rendezendő.

A késedelmi kamat a Ptk. 6:48 § (1) és (4) bekezdése értelmében a késedelem objektív következménye, a kötelezett annak összegét abban az esetben is köteles megfizetni, amennyiben késedelmét kimenti.

A követelés behajtása iránti valamennyi intézkedés, illetőleg jogi eljárás költsége a kötelezettet, több kötelezett esetében őket egyetemlegesen terheli. E költségek az ügyfél szerződése szerint

 • a szerződésben, vagy ahhoz kapcsolódó hirdetményben, kondíciós listában, díjszabásban meghatározott, átalány jellegű költségek vagy díjak, és/vagy
 • a behajtási eljárásban tételesen, igazolhatóan felmerült, a jogosult által előlegezett költségek.

A jogi és nem jogi behajtási eljárások e költségek érvényesítésére is kiterjednek.

A nem jogi eljárás költségei

 • az Ügyféllel való kapcsolatfelvétellel felmerülő készkiadások
 • közjegyzői okiratba foglalt felmondás és a kézbesítés közjegyzői tanúsítványa esetén a közjegyző igénybevételével felmerült költségek

A jogi eljárás költségei (a közölt adatok tájékoztató jellegűek, egyedi esetben lényeges eltérést mutathatnak)

 • fizetési meghagyásos eljárás díja: a tőkekövetelés 3%-a, de legalább 5.000 Ft
 • peres eljárás illetéke (amelybe a fizetési meghagyásos eljárás díja beszámítandó): 6%, de legalább 15.000 Ft
 • végrehajtási eljárás illetéke: a tőkekövetelés 1%-a, de legalább 5.000 Ft
 • bírósági végrehajtó díja és költsége (munkadíj, költségátalány, készkiadás, behajtási jutalék): a követelés nagyságától, a behajtott összegtől és a szükséges végrehajtási cselekményektől függően változik, a teljes követelés akár 30%-át is elérheti
 • a jogosultnak a fenti eljárások során felmerülő készkiadásai és ügyvédi költségei.

Az eljárások költségei a késedelmi kamaton felül fizetendők, e költségek a kötelezett tartozását jelentősen növelhetik.

A fizetési késedelem és a felmondás következményei

Az InHold Zrt. arra törekszik, hogy késedelmes ügyfelei a szerződés szerinti teljesítéshez térjenek vissza. Ügyfelét felszólító levelekben figyelmezteti kötelezettségeire, egyúttal azonban a fizetési nehézséggel szembesülő, együttműködő ügyfelei esetében megvizsgálja az áthidaló megoldások igénybevételének lehetőségét is. A fizetési késedelem súlyos szerződésszegésként jogalapot szolgáltat a szerződés felmondására. A felmondással a teljes tartozás egyösszegben esedékessé (lejárttá és késedelmessé) válik, így a jogosult követelheti annak haladéktalan és maradéktalan, késedelmi kamatokra is kiterjedő rendezését.

A jogosult a követelés érvényesítésére jogi eljárást (fizetési meghagyásos-, peres, ill. bírósági végrehajtási eljárást, gazdálkodó szervezet kötelezett esetében felszámolási eljárást) indíthat.

Zálogjoggal, vételi joggal biztosított követelés esetén a jogosultnak megnyílnak a finanszírozott, ill. fedezetként lekötött vagyontárggyal kapcsolatos jogai

 • a követelés alapjául szolgáló szerződés, biztosítéki szerződés alapján a vagyontárgyat birtokba veheti,
 • eljárást indíthat, ill. folytathat a vagyontárgy értékesítése iránt
 • a vagyontárgy értékesítése vagy tulajdonjogának megszerzése esetén köteles a vagyontárgy vételárával vagy értékbecslés szerinti értékével elszámolni, annak értékével a követelést csökkenteni.

A finanszírozott vagy fedezetként lekötött vagyontárgy szerződés szerinti birtokba adása, elszámolása, ill. értékesítése nem mentesíti a kötelezettet az elszámolást követően fennmaradó tartozás megfizetése alól.

Ingatlanbiztosíték értékesítése

Ingatlanfedezettel biztosított követelés érvényesítése során, a fogyasztónak minősülő zálogkötelezett számára az InHold Zrt. az eljárás bármely szakaszában lehetőséget biztosít arra, hogy az ingatlant a zálogkötelezett maga, ill. az InHold Zrt-vel együttműködve értékesítse. Az InHold Zrt. igény szerint egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatban jelöli meg azt az összeget, amelynek befizetése, valamint a végrehajtási költségek rendezése esetén a zálogjog törlésére vonatkozó nyilatkozatát kiadja. Az InHold Zrt. ilyen esetben igényli, hogy a vételár, vagy annak a követelést, ill. az InHold Zrt. által megjelölt összeget elérő része a vevő által közvetlenül az InHold Zrt. javára kerüljön megfizetésre. A hiánytalanul megfizetett összeg jóváírását követő 30 napon belül vállal kötelezettséget a zálogjog törlési nyilatkozat kiadására. Az ingatlan zálogkötelezett általi eladásának előnyei és hátrányai:

 • az InHold Zrt. egyedi döntése alapján a zálogtárgyat a követelés maradéktalan kiegyenlítése nélkül is kiengedheti
 • az InHold Zrt. egyedi döntése alapján – az ügyfél kedvezményes részletfizetése feltételével – az ingatlan értékesítésére türelmi időt biztosíthat
 • az ingatlan vételárát a biztosított követelés összegének figyelembe vételével, ezen túlmenően azonban szabadon alakítja ki a zálogkötelezett és a vevő
 • az ingatlan ilyen eladása az érintettek szoros együttműködésével történik
 • az ügyfélnek vállalnia kell az ingatlan hirdetésével, adásvételével, esetleges közvetítő igénybe vételével felmerülő költségeket
 • figyelem: ha az ingatlant – zálogjog vagy végrehajtási jog formájában – több tartozás terheli, az értékesítéshez ezek jogosultjainak bevonása is szükséges!

A bírósági végrehajtásban az ingatlan vételára a végrehajtó által – adó- és értékbizonyítvány alapján megállapított – becsértékhez igazodik. Az értékesítésre licitálást követően, a legmagasabb ajánlatot tevő részére kerül sor. A legalacsonyabb eladási ár a becsérték 70%-a lakóingatlan esetében, 50%-a más ingatlannál. A gyakorlatban azonban a legtöbb ingatlant a legalacsonyabb vételáron értékesíti a végrehajtó. Végrehajtásban számolni kell továbbá annak jelentős költségeivel és a végrehajtó jutalékával, a vételárból elsősorban ezek az összegek kerülnek kiegyenlítésre. A zálogkötelezettnek bírósági végrehajtás alatt is lehetősége van az ingatlan értékesítésére: a várható térülés függvényében az InHold Zrt. nyitottnak mutatkozik arra, hogy hozzájáruljon az ingatlan árverésen kívüli, azonban az árverés hatályával történő eladásához, a zálogkötelezett által hozott vevő javára.

Adatkezelés

Az InHold Zrt. az általa végzett, valamint a megbízása alapján harmadik személy (követeléskezelő cég, ügyvéd) által végzett adatkezelést az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint az Adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette, a jogszabályoknak megfelelő adatkezelésről és a személyes adatok védelméről a követeléskezelési eljárás teljes tartama alatt gondoskodik.

Az adatkezelésre vonatkozó további, részletes ismertető a Társaság honlapján elérhető: inhold.hu/adatkezeles

II. Követeléskezelési eljárás

Az InHold Zrt. követeléskezelése 2 szakaszból áll:

 • Nem jogi behajtás
 • Jogi behajtás

Az InHold Zrt. az igényérvényesítés és végrehajtás során harmadik személyeket (követelésbehajtással foglalkozó cégek, ügyvédek) vehet igénybe, és jogosult a harmadik személy eljárásával felmerült, indokolt költségei megtérítését a kötelezettől követelni, ill. behajtani.

A követeléskezelés mindkét szakaszában, a zökkenőmentes együttműködés és a tartozás mielőbbi rendezése érdekében javasoljuk Ügyfeleinknek az alábbiakat:

 • fizetési kötelezettségüket - legalább részletekben - teljesítsék;
 • legyenek kezdeményezők - befizetéssel, kérelemmel vagy más intézkedéssel ne várjanak Társaságunk megkeresésére vagy felszólítására
 • megváltozott elérhetőségeiket adják meg részünkre
 • fizetési problémáikat a lehető leghamarabb jelezzék
 • a kért adatokat valós tartalommal adják meg.

Nem jogi behajtás

A nem jogi behajtás alatt azon eszközök összességét értjük, amelyek segítségével megkíséreljük felvenni Ügyfeleinkkel a kapcsolatot, és

 • az együttműködő Ügyfelekkel közös megoldást keresünk, hogy tartozása rendezésre kerüljön
 • leválogatjuk az együttműködni nem hajlandó Ügyfeleket, ügyletüket jogi eljárásra készítjük elő.

A kapcsolatfelvételt az InHold Zrt. munkatársai mellett a Társaságunk által megbízott követeléskezelő cégek végzik.

A nem jogi behajtási folyamat együtt jár azzal, hogy ügyfeleinket – telefonon, levélben, vagy vele személyesen találkozva - felhívjuk fizetési kötelezettsége teljesítésére. E felszólítás az ügyfél számára is fontos: pontos képet kaphat aktuális tartozásáról, tájékoztatást a lehetőségeiről. Ügyfelünk részéről a felszólítást követő kapcsolatfelvétel, befizetés - részleges teljesítés esetén is - egyúttal visszajelzés számunkra, hogy a jövőben mennyire számíthatunk az együttműködésére.

Az eljárás általános hossza 6 hónap, azonban ez nagymértékben ügyfelünk együttműködésétől függ. A nem jogi eljárás az ügyfél együttműködésére épül, melynek során Társaságunk arra törekszik, hogy megkímélje az Ügyfeleket a felesleges költségektől, előmozdítsa a közös megoldásokat. Nem javasoljuk azonban, hogy Ügyfelünk ezt az időszakot magában fizetési haladéknak tekintse, vagy úgy gondolja, hogy ráér később foglalkozni az üggyel. Érintett Ügyfeleinknek érdemes tudnia, hogy e szakaszban alacsonyabb költségek mellett rendezhetik tartozásukat, míg a későbbiekben számolniuk kell a jogi eljárás – jelentős – költségeivel és a megnövekedett késedelmi kamatokkal.

A követeléskezelő cég az együttműködési és a fizetési hajlandóság mérlegelésével dönt arról, hogy érdemes-e folytatni a nem jogi eljárást, vagy az ügyet – 6 hónapon belül, de akár 1 héten belül is! – jogi eljárásra javasolja. A követeléskezelő cég megbízása meghosszabbodhat, amennyiben a kötelezettel részletfizetési megállapodást köt.

A követeléskezelő cégek több elérhetőségen – levélben, telefonon, személyesen is – felkeresik ügyfeleinket. Ennek során

 • felhívják az adóst kötelezettségük teljesítésére
 • tájékoztatást adnak a tartozásról, a rendezés módjáról, a kedvezmények feltételeiről.
 • segítséget nyújtanak a kapcsolattartásban
 • rögzítik és a megbízó felé továbbítják az ügyfél kéréseit, nyilatkozatait
 • megválaszolják az ügyfél kérdéseit.

Amennyiben

 • az ügyfelet nem sikerül elérni
 • nem kíván együttműködni és/vagy
 • nem mutat fizetési hajlandóságot

az eljárás jogi úton folytatódik.

Jogi úton történő igényérvényesítés

A jogi eljárás rendszerint az alábbi eljárásokat jelenti, ill. jelentheti:

 • fizetési meghagyásos eljárás
 • peres eljárás
 • bírósági végrehajtás
 • egyéb eljárások (pl. hagyatéki eljárás, gazdálkodó szervezet adós esetén csődeljárás, felszámolás).

Az eljárások lefolytatására a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kerül sor. E jogszabályok az eljárás általános időtartamát nem határozzák meg, csak egyes eljárási cselekmények elvégzésére tartalmaznak határidőt. Az egyes eljárások egyedi döntés alapján, elsősorban attól függően követik egymást, hogy a kötelezett időközben teljesíti-e kötelezettségét, vagy kap-e a teljesítésre fizetési kedvezményt. Az InHold Zrt. nem teljesítő kötelezett esetében az eljárások folyamatos, ill. lehető leggyorsabb lefolytatására törekszik. Nem teljesítő kötelezettel szemben végső soron bírósági végrehajtásra kerül sor, amely a kötelezett teljes meglévő és a jövőben keletkező vagyona, jövedelme, bárhol fellelhető számlája, üzletrésze, ingó és ingatlan vagyontárgyai ellen, a követelés maradéktalan kiegyenlítéséig folytatódik.

Az InHold Zrt. az eljárást egyidejűleg valamennyi kötelezett (adós, kezes, biztosítékot nyújtó más személy) ellen kezdeményezi, ill. folytatja. A jogi eljárást az InHold Zrt. jogtanácsosa, vagy az InHold Zrt. által megbízott, meghatalmazott ügyvéd folytatja le.

III. Fizetési kedvezmények

Amennyiben a követelés egyösszegben történő, haladéktalan rendezése a kötelezett számára jövedelmi, vagyoni viszonyaival arányban nem álló megterhelést jelentene, úgy az InHold Zrt. nyitottnak mutatkozik arra, hogy a kötelezett vagyoni lehetőségeit is szem előtt tartó kedvezmény lehetőségét megvizsgálja. Az InHold Zrt. széles körben lehetővé kívánja tenni Ügyfelei részére, hogy fizetési kedvezményt vegyenek igénybe. Ennek érdekében

 • bármilyen tartalmú kérelemmel érdemben foglalkozik
 • a kedvezmény igénybevételének lehetőségét a követeléskezelési eljárás bármely szakaszában biztosítja
 • az Ügyféllel közös érdeke azonban, hogy olyan kedvezményt engedélyezzen, amely mellett a tartozás reális időn belül rendezhető.

A kedvezmény az egyenlő elbánás elvének szem előtt tartásával, azonban méltányossági és behajtási szempontokat mérlegelve adható. Ennek megfelelően az InHold Zrt. fenntartja a jogot, hogy a kedvezményről belátása szerint döntsön. Amennyiben a kedvezményt már engedélyezte, úgy annak feltételei természetesen az InHold Zrt-t is kötik.

Az InHold Zrt. az alábbi kedvezmények igénybe vételére biztosít ügyfelei számára lehetőséget:

 • részletfizetés;
 • tartozás elengedés.

Ezúton is felhívjuk érintett ügyfeleink figyelmét a következőkre:
Az InHold Zrt. kedvezményt kizárólag együttműködő ügyfeleinek nyújt

 • azoknak, akik valós tartalmú nyilatkozattal tárják fel fizetési nehézségeik okát, körülményeiket
 • azoknak, akik az esetlegesen kért további információt, dokumentumokat rendelkezésre bocsátják
 • azoknak, akik a korábban megkötött megállapodást ill. fizetési ígéretüket, továbbá a határidőket betartják.

Az InHold Zrt. a fizetési kedvezményekre külön hitelterméket nem alkalmaz, az eredeti jogviszonyból eredő jogait fenntartja.

Az InHold Zrt. a döntéshozatal során a kötelezett vagyoni, jövedelmi helyzetét elsősorban a kötelezett által benyújtott nyilatkozata alapján méri fel, igényelheti azonban a vagyon, jövedelem, vagy az ügyfél által előadott más körülmények igazolását. Erre elsősorban akkor kerül sor, amennyiben

 • a kötelezett kérelmének információ tartalma nem teljes körű, vagy a kérelem, a behajtási előzmények vagy a kötelezettről rendelkezésre álló iratok, adatok ellentmondásosak vagy nem életszerűek;
 • a kötelezett megszegte a korábban vele kötött, fizetési kedvezményre vonatkozó megállapodást.

Az InHold Zrt. a kedvezmény engedélyezését a feltételek teljesülése esetén is megtagadja, amennyiben a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a kérelem időhúzásra szolgál.

A kedvezmény utólagos: az InHold Zrt. az összegszerű kedvezményt az ügyfél maradéktalan teljesítését követően írja jóvá. Bármely fizetési kötelezettség, részlet vagy más vállalt kötelezettség elmulasztása külön felhívás, figyelmeztetés vagy intézkedés nélkül a kedvezmény elvesztését eredményezi.

A kedvezmény iránti kérelem benyújtása a fizetési kötelezettség teljesítésére nem eredményez haladékot. A kedvezményről az InHold Zrt. az ügylet összes körülménye mérlegelésével dönt, arra előzetesen nem vállal kötelezettséget, nyilatkozata, tájékoztatása nem minősül ajánlattételnek.

Részletfizetési kedvezmény

A részletfizetési kedvezmény feltételei:

 • amennyiben a kötelezettnek több jogviszonyból eredő tartozása áll fenn, ezeket együttesen kell figyelembe venni, a részletfizetés valamennyi jogviszonyra ki kell, hogy terjedjen;
 • a részletfizetési kedvezmény kizárólag a folyamatban levő jogi vagy nem jogi behajtási eljárás felfüggesztése/szüneteltetése, ill. jogi eljárás megindítása vonatkozásában eredményez haladékot, a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól nem mentesíti a kötelezettet. A kedvezmény a tartozás eredeti lejáratát és a késedelem okán – pénzügyi szolgáltatási szerződésből eredő tartozás esetén – a Központi Hitelinformációs Rendszer részére történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését nem érinti. Az InHold Zrt. a részletfizetés tartama alatt esedékessé váló késedelmi kamatokra igényt tart.
 • az InHold Zrt. kamatmentes részletfizetést csak kivételesen, egyedi mérlegelés alapján, egyösszegű befizetés mellett engedélyez;
 • az InHold Zrt. részletfizetést kizárólag a kötelezett kezdeményezésére, írásban előterjesztett kérelemre engedélyez;
 • a kérelemben a kötelezett
  • előadja a kérelme alapjául szolgáló tényeket, okokat
  • megjelöli a vállalt egyösszegű fizetés és/vagy részlet összegét és a törlesztés kezdő időpontját, több tartozás esetén a fizetendő összeget tartozásonként külön jelöli meg;
  • nyilatkozik tartozása elismeréséről

A részletfizetés teljesítése

A részleteket havonként, egyenlő összegben kell megfizetni azzal, hogy az utolsó részlet – technikai okokból – eltérő összegben kerülhet megállapításra. A törlesztést az InHold Zrt. által megjelölt időpontig – amely rendszerint a kérelem elbírálását követő hónap meghatározott napja – meg kell kezdeni.

A tartozás egy részének elengedése

Kivételesen az InHold Zrt. a tartozás egy részének az elengedéséről dönthet.

Feltételek:

 • a kötelezett fogyasztónak minősülő magánszemély;
 • a kötelezett az el nem engedett követelésrészt rendezi;
 • amennyiben a kötelezettnek több jogviszonyból eredő tartozása áll fenn, az InHold Zrt. ezen ügyleteket együttesen kezeli, arra törekedve, hogy a rendezés valamennyi jogviszonyra kiterjedjen;
 • az InHold Zrt. követelést kizárólag a kötelezett kezdeményezésére, írásban előterjesztett kérelemre enged el;
 • a kérelemben a kötelezett
  • előadja a kérelme alapjául szolgáló tényeket, okokat
  • megjelöli a vállalt befizetés összegét és időpontját, több tartozás esetén a fizetendő összeget tartozásonként külön jelöli meg;
  • nyilatkozik arról, hogy ő és a vele közös háztartásban élők jövedelmének figyelembe vételével, az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum kétszeresének összegét
  • nyilatkozik tartozása elismeréséről
 • a követelés elengedésével az InHold Zrt-nek adó-, illeték-, vagy járulékfizetési kötelezettsége nem keletkezhet - kivételesen az InHold Zrt. e feltételtől eltekinthet, amennyiben az ügyfél az InHold Zrt-nek a követelés elengedéssel felmerülő adó-, illeték-, vagy járulékfizetési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges összeget az el nem engedett követelés-részen felül megfizeti.

IV. Tájékoztató Ügyfél elhalálozása esetén

1. Tájékoztató a hagyatéki eljárás befejezését megelőzően a közeli hozzátartozók részére

Az ügyfél halálát az InHold Zrt. részére be kell jelenteni.

 1. Amennyiben a hagyatéki eljárás még folyamatban van, úgy azon közeli hozzátartozók részére tudunk információt adni a tartozás adatairól, akik jelentkeznek nálunk és kitöltik a „Hozzátartozói Nyilatkozat” elnevezésű dokumentumot, amelyet hiánytalanul kitöltve, olvashatóan beszkennelve/lefotózva elküldenek a behajtasinhold.hu elérhetőségünkre, vagy postai címünkre (1062 Budapest, Bajza u. 17.19.).

  A halál tényét halotti anyakönyvi kivonattal szükséges igazolni.

  A fentiek hiánytalan megküldése esetén Társaságunk jogosulttá válik a banktitoknak minősülő ügyletadatok kiadására, s így a közeli hozzátartozó érdemi tájékoztatást kaphat az elhunyt ügyletének adatairól.

  Amennyiben ezen információkat nem kívánják megadni, de rendezni szeretnék az elhunyt tartozását még a hagyatéki eljárást megelőzően, úgy kizárólag az eljáró önkormányzaton/közjegyzőn keresztül tudnak információt kapni a hitelezői igény nagyságáról, és azt utalással rendezhetik a honlapunkon található bankszámlaszámok valamelyikén, a közleményben egyértelműen azonosítva az elhunyt személyét és/vagy ügyletét.

 2. Amennyiben a hagyatéki eljárás már jogerősen lezárult, úgy kérjük, hogy hagyatéki végzés megküldésével az abban megjelölt örökösök jelentkezzenek társaságunknál, tekintettel arra, hogy részükre tudunk információt adni a további teendőkről, fizetési kötelezettségről, részletfizetési lehetőségekről, a hagyatéki végzésben foglaltakat is figyelembe véve.

  A halál tényét ezesetben is igazolni szükséges, a nyomtatványon megadott lehetőségek szerint (jogerős hagyatéki végzés vagy öröklési bizonyítvány).

Személyes adatok kezelése

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) előírásának megfelelően az InHold Zrt. az örökhagyóval szemben fennálló követelés behajtása céljából, illetve annak során a kitöltött Hozzátartozói Nyilatkozat alapján az adatokat nyilvántartásba veszi és kezeli, valamint azokat használja.

A nyilatkozatban szereplő adatok megadása önkéntes, az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájáruláson alapul. Az adatok megadásával kifejezetten hozzájárul a közeli hozzátartozó ahhoz, hogy azokat a GDPR előírásainak megfelelően az InHold Zrt., továbbá az általa megbízott bármely adatfeldolgozó a fenti cél érdekében kezelje. A megadott adatokban bekövetkezett változás esetére kifejezett hozzájárulás esetén az InHold Zrt., továbbá az általa megbízott adatfeldolgozó a megadott adatok helyébe lépő adatokat is kezeli. Az InHold Zrt., továbbá az általa megbízott adatfeldolgozó a megadott adatokat kizárólag a fenti célból használja fel, és megőrzi a hozzájárulás visszavonásáig. Visszavonás hiányában az InHold Zrt. a mellékletként benyújtott iratokat és adatokat az ügylet lezárásától 8 számviteli évig kezeli. A hozzájárulás bármikor visszavonható az InHold Zrt. elérhetőségeinek bármelyikén. Ebben az esetben az InHold Zrt. késedelem nélkül intézkedik a személyes adatok törlése iránt. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, az annak visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén a visszavonás miatt az InHold Zrt. részéről semmilyen hátrányos jogkövetkezmény nem éri a közeli hozzátartozót. A megadott adatokhoz kizárólag az InHold Zrt. és az általa megbízott adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró személyek férhetnek hozzá a feladatuk ellátása érdekében. A közeli hozzátartozónak joga van kérelmezni a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, valamint a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén pedig megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Jogellenes adatkezelés észlelése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasztételi lehetőség, valamint bírósághoz fordulás joga illeti meg a közeli hozzátartozót. Az InHold Zrt. adatkezelési tájékoztatója elérhető az ügyfélszolgálatán (cím: 1062 Budapest, Bajza utca 17-19. továbbá a honlapján /www.inhold.hu/, amelyben további információk találhatóak az adatkezelésről (így többek között az érintettet megillető jogok részletesebb kifejtéséről).

2. Tájékoztató a jogerős hagyatékátadó végzésben megjelölt örökösök részére

A polgári jog öröklésre vonatkozó szabályai szerint a hagyaték az ember halálával, mint egész száll az örökösre. Az örökös az öröklés megnyílásával a hagyatékot vagy annak neki jutó részét vagy meghatározott tárgyát - elfogadás vagy bármely más jogcselekmény nélkül - megszerzi. Mindebből következően a passzív vagyon (tartozások) ugyanúgy az örökhagyó hagyatékát képezik, mint az aktív vagyoni elemek.

A jogszabály értelmében hagyatéki tartozásnak minősülnek:
 1. az örökhagyó illő eltemetésének költségei;
 2. a hagyaték megszerzésével, biztosításával és kezelésével járó szükséges költségek (hagyatéki költségek), valamint a hagyatéki eljárás költségei;
 3. az örökhagyó tartozásai;
 4. a kötelesrészen alapuló kötelezettségek;
 5. a hagyományon és a meghagyáson alapuló kötelezettségek.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: régi Ptk.) 678. § (1) és a (2) bekezdései, valamint a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: új Ptk.) 7:95. § (1) és (2) bekezdései alapján a hagyatéki tartozások sorrendje szerint előbb álló csoportba eső tartozások a kielégítés alkalmával megelőzik a hátrább álló csoportba soroltakat, továbbá ugyanabban a csoportban, ha az összes tartozás teljes kielégítésére lehetőség már nincs, kielégítésnek a követelések arányában van helye.

Kinek kell rendeznie az örökhagyó tartozásait?

A hagyatéki hitelezőkkel szemben a jogerős hagyatékátadó végzésben feltüntetett örökösök egyetemleges adóstársnak minősülnek, mégpedig függetlenül attól, hogy végintézkedés vagy törvény alapján örökölnek. Az egyetemleges felelősség azt jelenti, hogy a hagyatéki hitelezők bármelyik örököstől követelhetik az egész tartozás kielégítését. Abban az esetben, ha valamelyik örökös a hitelezői igényt teljes mértékben kielégítette a hitelezők felé, úgy valamennyi örökös kötelezettsége megszűnik és tartozást rendező örökös megtérítési igényt támaszthat a többi örököstárssal szemben. Ez alapján akár egyetlen örökös is rendezheti a teljes tartozást, majd az örököstársak elszámolhatnak egymással.

Amennyiben tehát az örökhagyó után tartozást örökölt, úgy Ön, mint örökös a hagyatéki tartozásokért a hagyaték tárgyaival és azok hasznaival felel a hitelezőknek. Ha a követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai vagy hasznai nincsenek már az örökös birtokában, az örökös öröksége erejéig egyéb vagyonával is felel. Továbbá a házastárs a haszonélvezetével terhelt vagyonból tűrni köteles a hitelezők követeléseinek kielégítését. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az örökölt vagyon esetlegesen már értékesítésre, vagy felhasználásra került, úgy annak értéke erejéig a tartozás megfizetése továbbra is az örökös kötelezettsége.

Ha az örökségből már más hagyatéki hitelezők tartozásai rendezésre kerültek, mely által az örökölt hagyatéki vagyon kimerült, úgy azt dokumentumokkal igazolni szükséges, melyből egyértelműen megállapítható, hogy milyen összeg, mely hitelező felé került megfizetésre, illetve, hogy az valóban az örökhagyó tartozását képezte.

Ki rendezi a tartozást a hagyatéki vagyontárgy elajándékozása esetén?

Amennyiben Ön a hagyatéki eljárás során a megszerzett hagyatéki vagyon egészét, vagy részét az öröklésben érdekelt más személyre (esetlegesen másik örökösre) átruházta (elajándékozta), a közjegyző a jognyilatkozatot egyezségbe foglalja, és az egyezséget jóváhagyja az Ön közbenső jogszerzésének megállapítása mellett. Ez azt jelenti, hogy Ön csak a már megszerzett örökségét ajándékozhatja el, illetve az ajándékozás csupán az érintett hagyatéki vagyontárgyra vonatkozik, azonban a hagyatéki terhekre nem, tehát a hagyatéki tartások kielégítése továbbra is az elajándékozó kötelezettsége.

A tartozás nem szerepel a hagyatékátadó végzésben

Tájékoztatjuk, hogy a tartozás hagyatéki tartozásnak minősül függetlenül attól, hogy szerepel-e a hagyatékátadó végzésben. Előfordulhat, hogy Társaságunk az örökhagyó haláláról csupán a hagyatéki eljárás lezárását követően szerez tudomást. Amennyiben a hitelező a követelését a közjegyzői felhívásban megszabott határidő alatt nem jelentette be, a jelentkezésig történt kielégítéseket a sorrend megtartása és a csoportjához tartozók kielégítésének aránya szempontjából nem kifogásolhatja. Ha a hagyatéki osztály már megtörtént, az örököstársaktól az örökrészeikhez igazodó arányos kielégítését igényelheti, kivéve mindkét esetben, ha az örökösnek a követelésről a bejelentés nélkül is tudomása volt.

Részletfizetés, méltányossági kérelem

Amennyiben a tartozás egyösszegű rendezése vagyoni, jövedelmi helyzetével arányban nem álló megterhelést jelentene az Ön számára, az InHold Zrt. nem zárkózik el annak jogi eljáráson kívüli rendezésétől, ill. az Ön egyéni teljesítő képességét is szem előtt tartó megállapodástól.

Amennyiben tartozása rendezése érdekében egyösszegű fizetésre, vagy részletfizetésre irányuló megállapodást kíván kötni az InHold Zrt.-vel, kérjük, hogy vegye fel Társaságunkkal a kapcsolatot elérhetőségeinken.

Személyes adatok kezelése:

Társaságunk adatkezelésére az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről továbbiakban: „GDPR”).

Az adatkezelés célja a hagyatéki tartozásokért - korlátozott mértékben - anyagilag helytállni tartozó örökössel szembeni vagyonjogi igény peren kívüli eljárásban, ennek sikertelensége esetén peres eljárásban történő érvényesítése. Ennek elérése érdekében Társaságunk kezeli az igényérvényesítéshez szükséges adatokat. (személyazonosító adatok, kapcsolattartási adatok, behajtás során keletkezett adatok.)

A GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont alapján amennyiben az adatkezelés szükséges az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez, az adatot az adatkezelő felhasználja ezen érdek érvényesítése céljából. (Az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése) Jelen esetben Társaságunk jogos érdeke az örökhagyó jogi státuszát folytató örökösökkel szemben fennálló vagyoni követelésének érvényesítése.

Társaságunknak a törvény kötelező adatkezelést ír elő, ezért az adatokat, mint Adatkezelő a követelés zárásától (megtérülés, vagy megtérülés lehetetlenné válása) számított nyolc évig kezeli a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

V. Központi Hitelinformációs Rendszer

A jelen pontban ismertetett eljárás, ill. szabályok kizárólag pénzügyi szolgáltatásból eredő tartozásokra, valamint azok kötelezettjeire irányadók:

A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján "aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennáll" cégünk, mint referenciaadat-szolgáltató köteles átadni a referenciaadatait a Központi Hitelinformációs Rendszert (KHR) kezelő pénzügyi vállalkozás részére a KHR-ben történő rögzítés céljából.

Az adatátadás előtt 30 nappal, majd pedig az adatátadást követően az InHold Zrt. értesítő levelet küld a kötelezettnek, amelyben ismerteti az adatszolgáltatás általános feltételeit, valamint a kötelezett tartozása vonatkozásában bekövetkezett feltételeket. Az adatátadás előtti értesítésben tájékoztatja a kötelezettet adatátadási kötelezettségéről, ha szerződés szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Az adatátadást követően tájékoztatja az ügyfelet az adatátadás tényéről. Tájékoztatja végül a kötelezettet az átadásra kerülő adatok köréről.

Bármely referenciaadat-szolgáltatónál bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át. A KHR-ben nyilvántartott saját adatait, valamint az arról szóló információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz, a nyilvántartott személy korlátozás nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel.

A referenciaadat-szolgáltató a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül továbbítja, amely három napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a referenciaadat-szolgáltatónak. A referenciaadat-szolgáltató az adatokat a kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül eljuttatja a kérelmezőnek.

A nyilvántartott személy kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését.

A nyilvántartott személy a kifogást a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadat-szolgáltatóhoz, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz írásban nyújthatja be.

A referenciaadat-szolgáltató, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követő öt munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartott személyt írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatni.

Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot - a nyilvántartott személy egyidejű értesítése mellett - a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást két munkanapon belül köteles átvezetni.

A nyilvántartott személy referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen – 30 napon belül – keresetet indíthat. A nyilvántartott személyt a keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

A referenciaadat-szolgáltatót, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a referenciaadat átadásának, illetve KHR-ben történő kezelésének e törvényben meghatározott feltételei fennálltak. E körben a bizonyítás elmaradása vagy eredménytelensége a referenciaadat-szolgáltatót, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli.

A referenciaadat zárolását, a zárolás megszüntetését, illetve a referenciaadat helyesbítését, törlését a bíróság erre vonatkozó jogerős határozatának kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül végre kell hajtani.

VI. Kapcsolattartás

Online ügyintézés

Elérhetőségek

Az InHold Zrt. a következő elérhetőségeken áll ügyfelei rendelkezésére:

Személyes ügyfélfogadás helye: 1062 Budapest, Bajza u. 17-19.
Levelezési cím: 1062 Budapest, Bajza u. 17-19.
Telefon: +36/1-413-0654
E-mail: behajtasinhold.hu

Személyes és telefonos ügyintézésre az alábbi ügyfélfogadási időben áll ügyfeleink rendelkezésére:

Nyitvatartási idő:

Hétfő: 8.00 – 16.30
Kedd: 8.00 – 16.30
Szerda: 8.00 – 20.00
Csütörtök: 8.00 – 16.30
Péntek: 8.00 – 13.15

A várakozás elkerülése érdekében javasoljuk, hogy személyes találkozó előtt szíveskedjék telefonon, előzetesen időpontot egyeztetni.

Az InHold Zrt. az e-mailben érkezett megkereséseket – a banktitok védelme érdekében – postai úton válaszolja meg, kivéve, ha az e-mailben történő kapcsolattartást az ügyfél előzetesen, teljes bizonyító erejű magánokiratban, kifejezetten kéri.

Postai küldemények esetében a kézbesítési vélelemre az ügyféllel kötött szerződés rendelkezései irányadók.

Az InHold Zrt. az ügyfél kérésére tájékoztatást nyújt a követeléskezelés állásáról és a fennálló aktuális tartozásról. A kizárólag e tárgyban megfogalmazott kérelmeket személyesen és telefonon azonnal, írásban pedig 15 napon belül válaszolja meg. Az ügyfél egyéb írásbeli megkereséseire és panaszaira az InHold Zrt. 30 napon belül ad írásban választ.

Az InHold Zrt. közvetlenül is fogadja azon ügyfelei kérdéseit, akiknek ügyében behajtó cég vagy ügyvéd jár el, azonban ilyen esetben számos információ közvetlenül csak a megbízott követeléskezelőnél (ügyvédnél) érhető el. Javasoljuk ezért a megbízott közvetlen megkeresését. Az ilyen ügyben telefonon érdeklődő ügyfél részére elsősorban a megbízott elérhetőségét adjuk meg, amennyiben azonban az ügyfél továbbra is fenntartja, hogy az információt az InHold Zrt-től kéri, úgy a részletes válaszra a megbízottal való egyeztetést követően, későbbi időpontban, ismételt telefonhívás keretében vagy írásban kerülhet sor.

A kapcsolattartás módja

A kötelezettel történő kapcsolatfelvételkor az InHold Zrt. munkatársa, vagy a képviseletében eljáró személy azonosítja magát és a kötelezettet. Az InHold Zrt. a kötelezettel történő telefonos beszélgetéseket rögzíti, hangfelvételeiről kérésre jegyzőkönyvet készít az ügyfél részére. A felvétel személyesen az InHold Zrt. székhelyén meghallgatható.

Az InHold Zrt-t a kapcsolatfelvétel módja tekintetében az Ügyfél rendelkezése nem köti. Az Ügyfélnek a kapcsolatfelvétel módjára vonatkozó kéréseit rögzíti és figyelembe veszi, amennyiben

 • nem okoz magasabb költséget, vagy a költséget az Ügyfél előlegezi;
 • az Ügyfél az általa kért módon valóban elérhető;
 • az ügyfél kérése ügyfélfogadási időben történő kapcsolattartásra vonatkozik;
 • harmadik személynek a személyes adataival való rendelkezési jogát nem sérti;
 • a kapcsolatfelvétel formája alkalmas
  • a banktitok megtartására,
  • arra, hogy a kapcsolatfelvétel igazolható legyen,
  • arra, hogy a megtett a nyilatkozat jogilag érvényes legyen ill. hatályosuljon.

Az InHold Zrt. a kommunikáció során

 • biztosítja a banktitok, személyes adatok és személyhez fűződő jogok érvényesülését
 • tájékoztatást ad a kötelezett jogi helyzetéről, lehetőségeiről, a követeléskezelés állásáról, a mulasztás lehetséges jogi következményeiről
 • kérésre tájékoztatást ad a tartozásról és annak elemeiről, felhívja a figyelmet a tartozás növekedésére
 • kérésre tájékoztatást ad a fizetési kedvezményekről
 • kérésre tájékoztatást ad a panasz ügyintézés lényeges szabályairól, a fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségéről és a hozzájuk fordulás lényeges szabályairól
 • a kérdésekre érdemben válaszol, a kötelezett méltányolható kéréseit figyelembe veszi.

VII. Reklamáció, panasz

Amennyiben az ügyfél az InHold Zrt. válaszát, eljárását, intézkedését (mulasztását) sérelmezi, panaszát formailag kötetlenül, szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen, vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) is megteheti.

Az engedményezésről szóló, valamint a követeléskezelési megbízásról szóló értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül az ügyfél akként tehet panaszt, hogy annak beérkezése esetén az InHold Zrt. annak kivizsgálásáig és megválaszolásáig a követelés behajtása iránti további lépéseket mellőzi. Az eljárás felfüggesztése, ill. mellőzése nem vonatkozik a jogi eljárásra. A panasz megtétele egyebekben a fizetési kötelezettség teljesítésére, ill. az InHold jogainak érvényesítésére nem eredményez haladékot.

Az írásbeli panaszbejelentés segítése érdekében az InHold Zrt. formanyomtatványt biztosít ügyfelei számára, amely a Társaság honlapján elérhető. A nyomtatvány használata nem kötelező.

Panaszbejelentés írásban

Postacím: 1062 Budapest, Bajza u. 17-19.
E-mail cím: behajtasinhold.hu

Személyes panaszbejelentés

Panaszügyintézés helye: az InHold Zrt. székhelye, 1062 Budapest, Bajza u. 17-19.

Nyitvatartási idő:

Hétfő: 8.00 – 16.30
Kedd: 8.00 – 16.30
Szerda: 8.00 – 20.00
Csütörtök: 8.00 – 16.30
Péntek: 8.00 – 13.15

Telefonos panaszbejelentés

Telefonszám: 06-1-413-6050

Hívásfogadási idő:

Hétfő: 8.00 – 16.30
Kedd: 8.00 – 16.30
Szerda: 8.00 – 20.00
Csütörtök: 8.00 – 16.30
Péntek: 8.00 – 13.15

Az eljárás további menetét, jogorvoslati fórumok igénybevételének módját és elérhetőségét az InHold Zrt. panaszkezelési szabályzata tartalmazza. A szabályzat az InHold Zrt. honlapján elérhető: inhold.hu/panaszkezeles

VIII. További információ

Fizetési nehézséggel küzdő ügyfeleink számára hasznos javaslatokkal, információkkal szolgálhatnak az MNB (és jogelődje, a PSZÁF) alábbi dokumentumai, ill. honlapja.

Az MNB fogyasztóvédelmi kérdésekkel foglalkozó, ill. fizetési nehézségek esetére tanácsokkal szolgáló internetes oldala: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem

Innovációs És Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelmi portálja: https://fogyasztovedelem.kormany.hu

Letölthető dokumentumok