Részletek

Az InHold Zrt. az alábbiakban tájékoztatja ügyfeleit a járványhelyzet alatti ügyfélfogadási rendről, hitelezési tevékenységéről és a fizetési moratóriumról.

1. Az általános ügyfélfogadási rendünket érintő változások

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járványra tekintettel a személyes ügyfélfogadási rendünkben korlátozó intézkedések kerültek bevezetésre az Ügyfeleink és Munkavállalóink egészségének megóvása, illetve a járvány terjedésének megelőzése érdekében.

Kérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy személyes ügyfélszolgálatunkon történő egyeztetés helyett lehetőség szerint válasszák egyéb elérhetőségeinket, tekintettel arra, hogy személyes egyeztetésre

 • csak kivételesen indokolt esetben,
 • előzetes időpont egyeztetést követően,
 • kizárólag szájmaszk viselésével,
 • kézfertőtlenítés és lázmérés elvégzése mellett (az InHold Zrt. egészségügyi adatot nem tárol)

kerülhet sor, az alábbi nyitvatartási rend szerint:

 • H: 8:00 – 16:30
 • K: 8:00 – 16:30
 • Sz: 8:00 – 20:00
 • Cs: 8:00 – 16:30
 • P: 8:00 – 13:15

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a biztonságos távolság megtartása érdekében az ügyintézés során az ügyféltérben egyidejűleg egy ügylet kapcsán megjelent maximum kettő fő (kötelezett(ek) és/vagy meghatalmazott jogi képviselő) tartózkodhat, míg a további ügyfeleknek az épületen kívül szükséges várakozniuk.

Szintén az épületen kívül szükséges várakozniuk azon ügyfeleinknek, akik előzetes telefonos bejelentkezés nélkül érkeznek, az ügyintézés megkezdéséig.

Ennek elkerülése érdekében kérjük, hogy időpontkéréssel kapcsolatosan, a lenti elérhetőségeinken szíveskedjen előzetesen egyeztetni kollégáinkkal, amelyeken az ügyintézés és a panaszkezelés a továbbiakban is zavartalanul működik:

Telefonos elérhetőségünk: +36/1-413-0654
Levelezési címünk: 1062 Budapest, Bajza u. 17-19.
Elektronikus elérhetőségeink: behajtas@inhold.hu

A leírtakon túl javasoljuk a www.inhold.hu honlapunkon elérhető online ügyintézési módokat is.

Befizetéseiket az alábbi módokon a továbbiakban is teljesíthetik:

- Átutalással az alábbi számlaszámokra:
10700024-42664701-51100005 (CIB Bank Zrt.)
12100011-10006667-00000000 (Gránit Bank Zrt.)
18400010-03747900-37700018 (Oberbank AG)
- A már meglévő, vagy a telefonon, a honlapunkon, illetve írásban igényelt csekkek postai feladásával.

2. A hitelezési tevékenységünket érintő változások

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az InHold Zrt. a hitelezési tevékenységét a veszélyhelyzet tartama alatt is – változatlan aktivitással – folytatja. A hitelezési tevékenység egyes elemei, azonban a fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel az alábbiak szerint változnak:

Hitelbírálat, szerződéskötés, folyósítás:

 • A szerződés előkészítéséhez egyszerű másolatban is befogadjuk a hitelkérelmet és annak mellékleteit, a finanszírozni kért társaság létére, képviseletére, a hitelcélra/beruházásra, a gazdálkodása bemutatására, igazolására, szerződéskötési feltételek teljesítésére vonatkozó adatokat és dokumentumokat. Ügyfeleink ezeket e-mailben egyszerű másolatban vagy postán (eredetiben) is beküldhetik.
 • Ingatlan zálogjog előírása esetén az értékbecslés elkészítésétől továbbra sem tudunk eltekinteni.
 • Ahol nincs szükség az eredti dokumentumok bemutatására a hitelbírálatot nagyrészt a másolatok alapján folytatjuk le.
 • Ügyfeleinknek az eredetiben bemutatandó dokumentumokat szerződéskötéskor kell benyújtaniuk, amely dokumentumok hitelességét a szerződéskötést megelőzően fogjuk ellenőrizni.
 • A pénzmosás-megelőzési célú átvilágításához szükséges eredeti dokumentumok bemutatására és ellenőrzésére, igazolvány-másolatok készítésére valamint nyilatkozatok megtételére a szerződéskötés alkalmával, személyesen kerül sor.
 • A szerződéskötéshez a személyes találkozóra az ügyfélszolgálati helyiségünkben úgy kerítünk sort, hogy közben 2 méter távolságot folyamatosan tartani kell. Ügyfeleink kötelesek belépés előtt kezet fertőtleníteni, fertőzöttségükről vagy ilyen személlyel való kapcsolatukról a Biztonsági Szolgálat tagja felé szóban nyilatkozni. Ügyfeleink kötelesek továbbá maszkot is viselni.
 • A folyósítási feltételek teljesítését általában elfogadjuk e-mailben, egyszerű másolatban beküldött dokumentumok alapján. Ahol a feltételek eredeti dokumentumot írnak elő, ott Ügyfeleinknek azokat postai úton vagy hiteles elektronikus dokumentumként kell benyújtaniuk. Az elektronikusan lekérhető, megküldhető dokumentumok papír alapú bekérését mellőzzük.

Monitoring

 • Az adat- és iratbekérések során figyelembe vesszük, hogy Ügyfeleink nyilatkozattételi, okirat-benyújtási határidői meghosszabbodnak a veszélyhelyzet megszűnését követően 30 nappal. Ennek okán a monitoring tevékenység során együtt nem működő Ügyfeleinket hátrány nem érheti.
 • Amely Ügyfelünk nem reagál a megkeresésünkre, azt ismételten megkeressük, együttműködést javasolva, azonban ilyen okból szerződésszegés nem következik be, és ennek megfelelően ilyen hátrányt sem helyezünk kilátásba.

Kérjük Ügyfeleinket, hogy a fentebb említett változások részleteiről további egyeztetés, tájékoztatás céljából keressék kollégáinkat a fentebb megjelölt elérhetőségeink valamelyikén.

A fizetési moratórium

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Kormány 47/2020. (III. 18.) rendelete alapján 2020. március 19. napjától fizetési moratórium lépett életbe. A fizetési moratórium a 2020. március 18. napján 24 órakor fennálló, már folyósított kölcsön-, hitel- és lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségeket érinti. A hivatkozott rendelet a teljesítésére 2020. december 31. napjáig biztosított haladékot, mely fizetési kedvezmény a Kormány 637/2020. (XII. 22.) rendelete által 2021. június 30. napjáig meghosszabbításra került.

A 637/2020. (XII. 22.) számú Korm. rendelet alapján a fizetési moratórium meghosszabbítása abban az esetben nem automatikus, amennyiben a 2020. március 19. és 2020. december 31. napja közötti időszakban esedékes tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettsége teljesítése tekintetében nem élt a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény szerinti fizetési moratóriummal.

Amennyiben az előző bekezdésben rögzített időszak során folyamatosan szerződésszerűen teljesített, úgy 2021. január 1. napjától vagy ezt követően a fizetési moratóriumot akkor veheti igénybe, ha ezen szándékát előre, írásban bejelenti társaságunk részére.

A fizetési moratóriummal kapcsolatban különösen az alábbiakra hívjuk fel Ügyfeleink figyelmét:

 • a fizetési moratórium kizárólag a 2020. március 18. napján még fennálló, már folyósított szerződések esetén alkalmazandó, a 2020. március 18. napjáig felmondott szerződésből eredő követelések visszafizetésére nem biztosít fizetési haladékot
 • a fizetési moratórium alatt tőke, kamat, díjfizetési kötelezettség nincs, ezek megfizetése elhalasztásra kerül a moratórium utáni időszakra
 • a fizetési moratórium lejáratát követően fizetendő törlesztőrészletek összege nem növekszik a moratórium lehetőségének igénybevétele miatt, ami a futamidő moratórium időtartamánál hosszabb időre szóló meghosszabbításával kerül biztosításra
 • a tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni
 • a fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni
 • a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét
 • a kamatra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a díjakra is
 • amennyiben Ügyfeleink a fizetési moratórium hatálybalépését követően a szerződéses feltételek szerint teljesítenének, azt úgy tekintjük, hogy az adott törlesztőrészlet esetében a fizetési moratórium lehetőségét nem kívánják igénybe venni
 • az átutalások, befizetések teljesítésének beszüntetése esetén, a késedelem jogkövetkezményei nem állnak be, hanem automatikusan a fizetési moratórium szabályai lépnek életbe
 • a fizetési moratórium 2020. március 19-től 2021. június 30-ig tart
 • a fizetési moratórium alatt lejáró szerződések 2021. június 30-ig meghosszabbodnak

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket továbbá, hogy a fizetési moratórium elrendelése érinti a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban KHR törvény) szerinti adatszolgáltatási kötelezettségünket is.

Ismertetjük Ügyfeleinkkel, hogy a KHR törvény 11.§ (1) bekezdése alapján „a referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a természetes személynek a melléklet II. fejezetének 1.1-1.2 pontja szerinti referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt.

A hivatkozott jogszabályhelyre figyelemmel amennyiben Ügyfelünk adatai a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadásra kerülnek (tehát, ha Ügyfelünk adatai felkerülnek a KHR rendszerbe), az negatívan fog hatni a hitelképességére.

Tekintettel arra, hogy a fizetési moratórium tartama alatt Ügyfelünk nem eshet késedelembe, a KHR törvény fenti rendelkezéseit úgy kell alkalmazni, hogy a mulasztott napok számítása szempontjából a 2020. március 19. napjától a fizetési moratórium lejártáig terjedő időszak nem vehető figyelembe.

A KHR törvény szerinti adatszolgáltatási kötelezettségünkkel kapcsolatos általános tájékoztató megtalálható honlapunkon: https://www.inhold.hu/lejart-tartozasa-van (IV. Központi Hitelinformációs Rendszer cím alatt).

A fizetési moratóriummal élő Ügyfeleinknek havi rendszerességgel, a törlesztőrészletük esedékességekor egyenlegközlő levelet küldünk, amelyben tájékoztatást nyújtunk az aktuális és az addig felhalmozott, meg nem fizetett törlesztőrészletükről tételes bontásban.

A kialakult veszélyhelyzetre, valamint a koronavírus világjárvány okozta gazdasági nehézségekre figyelemmel Társaságunk nyitott arra is, hogy fizetési könnyítéseket biztosítson azon Ügyfelelei számára, akiknek az anyagi helyzete az elmúlt időszakban jelentős mértékben megnehezült. Ehhez szükséges, hogy Ügyfelünk a vagyoni helyzetében bekövetkezett változás minden releváns információját – dokumentumokkal alátámasztva – Társaságunkkal megossza.

Ügyfeleink fizetési moratóriummal és fizetési könnyítésekkel kapcsolatos kérdéseit várjuk a fentebb megjelölt elérhetőségink valamelyikén.

2020-12-31