Részletek

Az InHold Pénzügyi Zártkörűen működő részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Bajza u. 17-19.; cégjegyzékszám: 01-10-042003; a továbbiakban: "Társaság") az alábbi hirdetményt teszi közzé.

A MLG - Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01 10 048944; székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 17-19.; a továbbiakban „Egyedüli részvényes” vagy „MLG - Holding Zrt.”), mint a Társaság egyedüli részvényese 2023. március 29. napján a 4/2023.03.29. sz. Részvényesi határozatában (a továbbiakban: „Határozat”) döntött az InHold Zrt. 50.000.000,- Ft, azaz Ötvenmillió forint összegű alaptőkéjének 150.000.000,- Ft-ra, azaz Százötvenmillió forintra történő felemeléséről, valamint a Társaság által kibocsátott nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvényekké történő átalakításáról.

Döntés a nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvénnyé alakításáról a felemelt alaptőkének megfelelően:
Az alaptőkeemelés végrehajtása a részvények kicserélésével történik, a Társaság az 5.000, azaz ötezer darab, 10.000 Ft, azaz tízezer forint névértékű névre szóló nyomdai úton előállított törzsrészvényét, 5.000, azaz ötezer darab, 30.000 Ft, azaz harmincezer forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényre cseréli.

Felhívás a nyomdai úton előállított részvények benyújtására:
A Társaság jelen hirdetménnyel hívja fel az Egyedüli Részvényesét, hogy a nyomdai úton előállított részvényeket dematerializált részvénnyé való átalakítása céljából az alábbiakban meghatározott időtartamon belül nyújtsa be az alábbi helyen és megjelölt időszakban azzal, hogy a Tisztelt Egyedüli Részvényes a benyújtással egyidejűleg legyen szíves megjelölni azt a befektetési vállalkozást, hitelintézetet, amellyel értékpapírszámla-szerződést kötöttek. Ennek hiányában a benyújtást elmulasztottnak kell tekinteni. A be nem nyújtott, nyomdai úton előállított értékpapír helyébe lépő dematerializált értékpapírok tulajdonjoga a nyomdai úton előállított értékpapír utolsó tulajdonosát illeti meg.

A részvények benyújtásának helye: az MLG - Holding Zrt. székhelye (1062 Budapest, Bajza utca 17-19.)

A nyomdai úton előállított részvények benyújtására nyitva álló időszak: 2023. április 20. – 2023. június 18.
Az átalakítás megkezdésének időpontja a jelen hirdetmény Cégközlönyben való megjelenésének napja, időtartama 60 (azaz hatvan) nap. Amennyiben valamennyi értékpapír benyújtásra került, az eljárás hamarabb is lezárható.

A részvény-átalakítás időpontja:
A részvény-átalakítás időpontja a nyomdai úton előállított részvény benyújtására megjelölt határidő utolsó napját követő munkanap, azaz 2023.06.19.
A nyomdai úton előállított részvények átalakításának időpontja azon munkanap, amikorra a dematerializált értékpapír előállításának valamennyi feltétele fennáll, de legkésőbb 2023.06.19. napja, amely napon a Társaság köteles a Tpt. 7. § (2) bekezdése szerinti okiratot (részvényokirat) kiállítani.
Amennyiben valamennyi nyomdai úton előállított részvény érvényesen benyújtásra került, akkor a benyújtásra nyitva álló időszak korábban is lezárható és az átalakítás időpontja (a benyújtásra megjelölt utolsó napot követő munkanap) ennek megfelelően módosulhat.
A részvények átalakítása a részvényekhez fűződő jogokat nem érinti. Az átalakítás folyamatában minden érvényesen benyújtott névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény után a felemelt alaptőkének megfelelő darabszámú, névértékű és kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény kerül jóváírásra az Egyedüli Részvényes által meghatározott értékpapírszámlára.

A nyomdai úton elállított részvények érvénytelenítése
A Társaság az átalakított nyomdai úton elállított részvényeket az átalakítás napján sorszám szerint érvénytelennek nyilvánítja. Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott részvények sorszámát a Társaság nyilvántartásba veszi és értékesíti. Az értékesítés eredménytelensége esetén a Társaság az értékesítésre nyitva álló hat hónap lejártát követő első közgyűlésen az alaptőkét leszállítja.

A Társaság az erről szóló hirdetményt teljes terjedelmében megjelentette a Cégközlönyben is.

2023-04-20