Részletek

Az MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program keretében az InHold Zrt. kedvező feltételekkel kínál mikro-, kis- és középvállalkozások részére beruházási célú hitelt.

MFB MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program

Az MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program keretében az InHold Zrt. kedvező feltételekkel kínál mikro-, kis- és középvállalkozások részére beruházási célú hitelt. A hitelprogram célja a hazai vállalkozások foglalkoztatásban betöltött szerepének közvetett módon történő növelése, a vállalkozások erősítése több területen.

MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program Útmutató LETÖLTÉS
MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program Termékleírás LETÖLTÉS
MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program Kondíciós Lista LETÖLTÉS
MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program Előminősítő Lap LETÖLTÉSE

1. típusa

éven túli lejáratú beruházási kölcsön, illetve a beruházási hitel és a hozzá kapcsolódó forgóeszköz hitel együttesen), valamint önálló forgóeszköz hitel, A Hitel kizárólag a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi szabályoknak megfelelő, Magyarország területén megvalósuló

 • ingatlan vásárláshoz, - beruházáshoz,
 • új vagy használt tárgyi eszköz vásárláshoz, beszerzéshez,
 • a beruházáshoz kapcsolódó – vagy önálló forgóeszköz finanszírozáshoz

vehető igénybe.

2. hitelfelvevők köre

a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott kis- és középvállalkozás kritériumoknak megfelelő, nem agrár besorolású, Magyarországon bejegyzett székhellyel (vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező)

 • egyéni vállalkozás, egyéni cég,
 • gazdasági társaság,
 • szövetkezet
 • európai részvénytársaság

formában működő új vagy meglévő vállalkozás.

3. hitel összege

 • Beruházási Hitel (illetve beruházási hitel és hozzá kapcsolódó forgóeszköz hitel együttesen): maximum 100 Millió Ft,
 • Önálló forgóeszköz Hitel: ingatlan vásárlás esetén maximum 100 Millió Ft, egyéb esetben: maximum 50 Millió Ft.

4. saját erő

A saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésre nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének

 • általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategória esetén: minimum 10%-a (amely állami támogatást is tartalmazhat)
 • regionális beruházási támogatási kategória esetén: minimum 25%-a (minden állami forrástól mentesen).

Önálló forgóeszközhitel kizárólag általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategóriában igényelhető, az elvárt saját erő a finanszírozott számlák nettó összegének minimum 10%-a, forrásarányos finanszírozással.

5. hitel pénzneme: HUF

6. ügyleti kamat mértéke 2020. január 31-től

 • változó kamatozású, 3 havi BUBOR + RKV2.1/PV-HFIX* + kamatfelár
 • RKV2.1: kizárólag a Programban alkalmazásra kerülő refinanszírozási kamatfelár, melynek mértéke 2020-ban 2,62%/év 2020. április 01-től 2,12%/év, és amely azt követően az MFB Zrt. vonatkozó gyakorlatának megfelelően évente felülvizsgálatra kerül,
 • PV-HFIX: kizárólag az MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II. esetében használt fix refinanszírozási kamatfelár, amely az adott ügylet vonatkozásában a futamidő végéig fix. Mértéke 2019. május 13. napjától 2,32%/év.
 • fix kamatozású: 5 éves futamidő esetén: 3,18%/év+ kamatfelár, 10 éves futamidő esetén: 3,84%/év+ kamatfelár

Kamatfelár: a Pénzügyi Vállalkozás által felszámítható kamatfelár, mely legfeljebb 4,0%/év

*2019. január 1-től a változó refinanszírozási kamatfelár vagy fix refinanszírozási kamatfelár választható.

7. Kezelési költség:

legfeljebb 1,5%/év.

8. Folyósítási jutalék:

a hitelösszeg 1%-a legfeljebb 500 ezer Ft.

9. Rendelkezésre tartási jutalék:

a rendelkezésre tartott hitelösszeg 0,4%-a/év.

10. Rendelkezésre tartási idő:

legfeljebb 1 év.

11. Lejárat:

legalább 1 év+1 nap, legfeljebb 10 év (beruházási hitel és kapcsolódó forgóeszköz hitel esetében, önálló forgóeszköz hitel esetén: legfeljebb 6 év).

12. Türelmi idő:

legfeljebb 2 év beruházási hitel és kapcsolódó forgóeszköz hitel esetében, (önálló forgóeszköz hitel esetén: legfeljebb 1 év).

13. biztosítékok

a beruházás tárgyára alapított zálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom, készpénz óvadék, intézményi kezességvállalás valamint a hitelező belső szabályzata alapján előírt további biztosítékok egyedi bírálat szerint.

Nem vehet részt a Programban olyan vállalkozás

a) amely a cégbíróságon nincs bejegyezve (kivéve az egyéni vállalkozókat, valamint az SZJA tv. 3.§ 17. pontjában felsorolt személyeket);

b) amelynek adószáma felfüggesztésre került;

c) amely a hitelkérelem benyújtásának időpontjában vagy a szerződéskötés időpontjában jogerős végzéssel elrendelt csőd-, törlési vagy felszámolási eljárás, végelszámolás (vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás vagy végrehajtás) alatt áll, illetve amely megfelel azon feltételeknek, amelyek alapján hitelezői kérelmére felszámolás alá vonható lenne;

d) amely az Európai Unió bármely tagállamában a 1346/2000/EK tanácsi rendelet, illetve az azt hatályon kívül helyező 2015/848 rendelet4 szerinti kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt áll, vagy akivel szemben a bíróság, vagy az illetékes hatóság ilyen eljárást rendelhet el;

e) amelynek a hitelkérelem benyújtásának időpontjában vagy a szerződéskötés időpontjában lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

f) amelynek a hitelkérelem benyújtásának időpontjában hitel-, kölcsön-, lízingszerződésből vagy bankgarancia megbízási szerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn;

g) amely a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel nem rendelkezik;

h) amely nem tett eleget az előírt határidőben az Európai Bizottság állami támogatás felfüggesztését, vagy állami támogatás visszafizettetését, Magyarországnak címzett elrendelő határozatának;

i) amely a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, a Strukturális és Beruházási Alapok (2014-2020)-ból vagy a Kohéziós Alapból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette;

j) amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett és/vagy nem adta meg/megtagadta a kért adatszolgáltatást, nyilatkozat kitöltését;

k) amely saját maga vagy bármelyik tagja vagy tulajdonosa olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely ügyfél-szankciós, korlátozó listán szerepel;

l) amely esetében az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket a finanszírozó Pénzügyi Vállalkozás nem tudja végrehajtani;

m) amely esetében az ügyfél-átvilágítási intézkedések alapján a finanszírozó Pénzügyi Vállalkozás – reputációjának védelme érdekében – az Adóssal való kapcsolat létrehozását elfogadhatatlan kockázatúnak ítéli meg;

n) amely, jogszabályban vagy a kölcsönszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;

o) amelynél felmerül a gyanú, hogy az ügylet célja:

 • jogszabályba, jó erkölcsbe, közerkölcsbe ütközik;
 • környezetvédelmi szabályokba ütköző tevékenység.

p) amely a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;

q) amely fő tevékenysége az alábbiak valamelyike

 • fegyver-, lőszergyártás, fegyverkereskedelem (TEÁOR’03 29.60, TEÁOR’08 25.40)
 • szerencsejáték, fogadás (TEÁOR’03 92.71, TEÁOR’08 92.00)
 • katonai harcjármű-gyártás (TEÁOR’08 30.40)
 • dohánytermesztés, dohánytermék gyártása, forgalmazása (TEÁOR’08 01.15, 12.00, 46.35,46.39, 47.26)
 • egyéb személyi szolgáltatás (TEÁOR’08 96.09)
 • pénzügyi közvetítés, biztosítás, nyugdíjalap, pénzügyi kiegészítő tevékenység (TEÁOR’03 65.00-67.00, TEÁOR’08 64.11-66.30)

A program keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül.

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek és nem helyettesíti az általános hitelbírálatot.

További tájékoztatás céljából forduljon munkatársainkhoz az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: +36 1 413-0654
E-mail: inholdinhold.hu
Az MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II. programról a www.mfb.hu oldalon is tájékozódhat.