Részletek

Az InHold Zrt. az alábbiakban tájékoztatja Ügyfeleit a fizetési moratóriummal kapcsolatos legfontosabb információkról.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Kormány 47/2020. (III. 18.) rendelete alapján 2020. március 19. napjától fizetési moratórium lépett életbe. A fizetési moratórium a 2020. március 18. napján 24 órakor fennálló, már folyósított kölcsön-, hitel- és lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségeket érinti. A hivatkozott rendelet a teljesítésére 2020. december 31. napjáig biztosított haladékot, mely fizetési kedvezmény a Kormány 637/2020. (XII. 22.) rendelete által 2021. június 30. napjáig, majd a 2021. évi XCIX. törvény által 2021. szeptember 30. napjáig, majd a Kormány 536/2021. (IX. 15.) rendelete alapján 2021. október 31. napjáig meghosszabbításra került.

A Kormány 536/2021. (IX. 15.) rendelete értelmében amennyiben Ügyfeleink 2021. november 1-jétől 2022. június 30-áig terjedő időszakra is igénybe kívánják venni a fizetési moratóriumot, abban az esetben 2021. október 1-től 2021. október 31-ig terjedő határidőn belül Társaságunk székhelyén személyesen vagy online kérelmezniük kell azt. Az ehhez szükséges nyomtatványt előzetesen megküldjük Ügyfeleink részére. A kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. Amennyiben Ügyfelünk a jogvesztő határidőn belül nem nyilatkozott a moratórium fenntartásáról, később erre már nincs lehetősége.

Kérelmet az az Ügyfelünk nyújthatja be, aki/amely jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a fizetési moratóriummal, és 2021. szeptemberben rendelkezik lejárt tőke- kamat- vagy díjtartozással.

Ügyfelünk a kérelem benyújtására továbbá akkor jogosult, ha

 1. 2020. március 18. napját követően
  1. háztartásában a rendelkezésre álló jövedelem tartósan csökkent,
  2. legalább 30 napig álláskereső volt, vagy a kérelem benyújtásakor álláskeresőnek minősül
  3. közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy közfoglalkoztatási jogviszonyban áll
 2. a kérelem benyújtásakor
  1. 25. életévét be nem töltött vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el,
  2. 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el, amennyiben az eltartott személy állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg,
  3. a várandóság betöltött 12. hetét meghaladóan gyermeket vár, vagy
  4. nyugellátásban, hozzátartozói nyugellátásban részesül,
  5. a vállalkozás tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

Ügyfelünk a fenti kérelem benyújtására akkor is jogosult, ha az 1. b) és c) pontja, illetve 2. a-d) pontjai szerinti feltételeknek megfelelő hozzátartozójával él egy háztartásban.

A jogosultsági feltételekről Ügyfelünknek nyilatkozatban azt is ki kell jelentenie, hogy a jogosultságot alátámasztó okiratokkal vagy más bizonyító erejű dokumentumokkal rendelkezik.

A fentebbi feltételek fennállása esetén a fizetési moratórium 2022. június 30. napjáig meghosszabbodik.

A fizetési moratóriummal kapcsolatban különösen az alábbiakra hívjuk fel Ügyfeleink figyelmét:

 • a fizetési moratórium kizárólag a 2020. március 18. napján még fennálló, már folyósított szerződések esetén alkalmazandó, a 2020. március 18. napjáig felmondott szerződésből eredő követelések visszafizetésére nem biztosít fizetési haladékot
 • a fizetési moratórium alatt tőke, kamat, díjfizetési kötelezettség nincs, ezek megfizetése elhalasztásra kerül a moratórium utáni időszakra
 • a fizetési moratórium lejáratát követően fizetendő törlesztőrészletek összege nem növekszik a moratórium lehetőségének igénybevétele miatt, ami a futamidő moratórium időtartamánál hosszabb időre szóló meghosszabbításával kerül biztosításra
 • a tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni
 • a fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni
 • a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét
 • a kamatra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a díjakra is
 • a fizetési moratórium az adósokra megállapított feltételekkel megegyezően kiterjed a főhitelező részére fizetendő minimális törlesztőrészlet megfizetésére, a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, bírósági adósságrendezési egyezségben, valamint a bírósági adósságtörlesztési végzésben megállapításra kerülő vagy megállapított, hitelviszonyból származó fizetési kötelezettségek teljesítésére is
 • amennyiben Ügyfeleink a fizetési moratórium hatályba lépését követően a szerződéses feltételek szerint teljesítenének, azt úgy tekintjük, hogy az adott törlesztőrészlet esetében a fizetési moratórium lehetőségét nem kívánják igénybe venni
 • a fizetési moratórium alatt lejáró szerződések a fizetési moratórium lejártáig meghosszabbodnak

A fizetési moratórium lejártát követően az érintett hitel-, illetve kölcsönszerződések a fizetési moratóriumra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően módosult feltételekkel kötik a feleket.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a fizetési moratóriumra figyelemmel megállapított, annak során felhalmozott kamat- és díjtartozásukat vagy annak egy részét amennyiben egyösszegben kívánják megfizetni, ezen teljes vagy részleges előtörlesztésért, valamint a részleges előtörlesztés alapján szükségessé váló szerződésmódosításért Társaságunk díjat nem számít fel. Úgyszintén nem számít fel Társaságunk díjat azon szerződésmódosítás miatt, amely azért válik szükségessé, mert Ügyfelünk a fizetési moratóriumra figyelemmel meghosszabbított futamidő mérséklése érdekében - fogyasztónak minősülő Ügyfeleink esetében a jövedelemarányos törlesztési mutatóra vonatkozó szabályok figyelembevételével megállapított - magasabb összegű törlesztőrészlet megfizetését vállalja.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket továbbá, hogy a fizetési moratórium elrendelése érinti a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban KHR törvény) szerinti adatszolgáltatási kötelezettségünket is.

Ismertetjük Ügyfeleinkkel, hogy a KHR törvény 11.§ (1) bekezdése alapján „a referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a természetes személynek a melléklet II. fejezetének 1.1-1.2 pontja szerinti referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt.”

A hivatkozott jogszabályhelyre figyelemmel amennyiben Ügyfelünk adatai a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadásra kerülnek (tehát, ha Ügyfelünk adatai felkerülnek a KHR rendszerbe), az negatívan fog hatni a hitelképességére.

Tekintettel arra, hogy a fizetési moratórium tartama alatt Ügyfelünk nem eshet késedelembe, a KHR törvény fenti rendelkezéseit úgy kell alkalmazni, hogy a mulasztott napok számítása szempontjából a 2020. március 19. napjától a fizetési moratórium lejártáig terjedő időszak nem vehető figyelembe.

A KHR törvény szerinti adatszolgáltatási kötelezettségünkkel kapcsolatos általános tájékoztató megtalálható honlapunkon: https://www.inhold.hu/lejart-tartozasa-van (IV. Központi Hitelinformációs Rendszer cím alatt).

A fizetési moratóriummal élő Ügyfeleinknek havi rendszerességgel, a törlesztőrészletük esedékességekor egyenlegközlő levelet küldünk, amelyben tájékoztatást nyújtunk az aktuális és az addig felhalmozott, meg nem fizetett törlesztőrészletükről tételes bontásban.

A kialakult veszélyhelyzetre, valamint a koronavírus világjárvány okozta gazdasági nehézségekre figyelemmel Társaságunk nyitott arra is, hogy fizetési könnyítéseket biztosítson azon Ügyfelelei számára, akiknek az anyagi helyzete az elmúlt időszakban jelentős mértékben megnehezült. Ehhez szükséges, hogy Ügyfelünk a vagyoni helyzetében bekövetkezett változás minden releváns információját – dokumentumokkal alátámasztva – Társaságunkkal megossza.

Ügyfeleink fizetési moratóriummal és fizetési könnyítésekkel kapcsolatos kérdéseit várjuk az alább megjelölt elérhetőségink valamelyikén:

Telefonos elérhetőségünk: +36/1-413-0654
Címünk: 1062 Budapest, Bajza utca 17-19.
Elektronikus elérhetőségeink: behajtas@inhold.hu

2022-04-01